ต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปบล็อกเพื่อการนิเทศการฝึกสอนของพรสวรรค์ วิวัฒน์คีรีศรี นักศึกษาในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ รุ่นที่ ๒

ต้อนรับ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมทุกท่าน
เว็ปบล็อกนี้ ยินดีต้อนรับ ท่านผู้ชมทุกท่านที่สนใจ เข้ามาเยี่ยมชมผลงานการปฏิบัติการฝึกสอนของ นางสาวพรสวรรค์ วิวัฒน์คีรีศรี หมู่เรียนที่ ๓ เลขที่ ๕๑๘๑๘๘๓๒๘ นักศึกษาในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับการศึกษาให้เท่าเทียมกันประวัติมหาวิทยาลัย

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๙๗ เดิมมีชื่อว่า ”วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง”(Chombueng Village Institute) โดยก่อตั้งเป็นสถานศึกษาตามแนวคิด "วิทยาลัยหมู่บ้าน" ของประเทศตุรกีมีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง ๔ ประการคือ
๑. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบทที่ต้องการพัฒนา โดยคัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าศึกษาเป็นอันดับแรกเมื่อศึกษาสำเร็จแล้วให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน
๒. เพื่อปลูกฝังนักศึกษาครูให้รักอาชีพครูโดยผ่านการศึกษาเล่าเรียนและฝึกงานหลายแบบ เพื่อนำความรู้ความชำนาญไปลงมือปฏิบัติได้
๓. เพื่อให้นักศึกษาครูรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสังคมโดยอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยคือการเคารพนับถือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีสติ
๔. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง ในระยะแรกวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนหลักสูตร ๕ ปี โดยรับนักศึกษาทุนจากถิ่นทุรกันดารจากทั่วประเทศซึ่งสำเร็จชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๗ เข้าเรียนเมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบการปฏิบัติตน

ระเบียบปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
2.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งการตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา
3.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด
4.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด
5.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย
6.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้
7.การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
8.ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาอนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
10.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง
11.นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
12.นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ
13. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารือ เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยฝึกต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ
14. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไปค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทรายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
15.ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคเรียนนั้น

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

สภาพอังคารก่อนแต่งจ้า

ทาสีห้องเรียนใหม่จ้า


มาตกแต่งห้องเรียนสาขาดูบลอคีค่ะ

มาฝึกอ่านพยัญชนะและสระกันเถอะ

ห้องเรียนน่าเรียนมากค่ะ


แต่งห้องเสร็จแล้วค่ะ


วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555


ส่วนหนึ่งของกิจกรรมกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน
 

บรรยากาศและสภาพห้องเรียนของหนูเป็นอย่างไรบ้างคะมาฝึกผลิตสื่อง่าย ๆ ด้วยกันมั้ยค่ะ
 

วันนี้ฝนตกหนูเรียนวิชาพละศึกษาในห้องเรียนครับเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนกันนักเรียนค่ะ
 

ผลิตสื่อสำเร็จแล้วค่ะ ดีใจจังเลยค่ะ


วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

                                            
ไปเยี่ยมบ้านด.ช.นรภัทร  พงศ์พีรกานต์

ควบคุมและดูแลนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันค่ะ

ร่วมกับคณะครูจัดดอกไม้ในวันต้อนรับสมศ 
ดอกไม้สวยไหมค่ะวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

              
จัดบอร์ดเสร็จแล้ว ดีใจจังเลย
ร่วมกับคณะครูจัดบอร์ดเกี่ยวกับอาเซี่ยน และวันเข้าพรรษา

หนูดีใจมาก หนูได้ใส่ชุดพละแล้ว ชุดพละหนูสวยไหมค่ะ

นี่แหละแม่

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ขำๆ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ข้อความวิ่ง

ทรงพระเจริญ

ข้อความแม่

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

กำลังใจ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

โลกร้อน

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

โลกร้อน

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ตั้งใจอ่านนะคะ จะได้เก่ง ๆ ค่ะ

ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะเด็ก ๆ ครูจะได้มีกำลังใจสอนจ้า

ตั้งใจเรียนหนังสือให้มาก ๆนะจ๊ะ จะได้เก่งกันทุก ๆคนเลยจ้า